Zrýchlili sme termín dodania. Objednávku odosielame maximálne do 12 hodín.
Doprava po Bratislave v deň objednania

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je MIROTOK s.r.o., IČO: 52936384 so sídlom Hlaváčikova 3119/4 841 05 Bratislava - mestká časť Karlova Ves  (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

Kontaktné údaje predávajúceho: 
predajňa eco-matrace.sk.
Mlynské nivy 70,
821 05 Bratislava-Ružinov
telefón: +421 944 848 301
e-mail: info@eco-matrace.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
so sídlom Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. 
Bližšie kontaktné údaje orgánu dozoru sú uvedené na webovom sídle tohto orgánu dozoru
Spory vzniknuté na základe zmluvy o predaji tovaru budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyvinú maximálne úsilie na riešenie sporov vzniknutých zo zmluvy o predaji tovaru prostredníctvom vzájomných rokovaní. V prípade neúspešných rokovaní budú vzniknuté spory predložené príslušnému všeobecnému súdu na území Slovenskej republiky.

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 • Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí, súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil s ustanovením o ochrane osobných údajov.

 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv 

          Ak sa tak nestane, kontaktujte nás prosím na telefóne +421 944 848 301, kde Vám tiež radi zodpovieme všetky prípadné otázky súvisiace s tovarom či jeho dodávkou.

          Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej                    zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
         
          Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR

 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky predovšetkým z dôvodu reálnej hrozby nesplnenia záväzku odberu tovaru alebo v prípade aktivít vedúcich k poškodeniu predajcu, konkrétne dôvody nie je povinný oznámiť.

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Predajca si vyhradzuje právo overiť telefonicky údaje uvedené v objednávke.3. Potvrdenie objednávky


3.1. Objednávka je automaticky prijatá - informačný e-mail
3.2. Záväzné potvrdenie objednávky zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho (uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári) do druhého pracovného dňa odo dňa doručenia riadne vykonanej a platnej objednávky.
3.3. Predávajúci bude následne informovať kupujúceho o odoslaní tovaru zo skladu formou e-mailovej správy.4. Zrušenie objednávky kupujúcim

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do 24 hodín odo dňa vykonania objednávky, a to bez udania dôvodu. K takémuto zrušenie uskutočnenej objednávky je potrebné uviesť meno, priezvisko (sídlo) kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Ak bola kúpna cena uskutočnenej objednávky už zaplatená, predávajúci zašle túto kúpnu cenu späť kupujúcemu do 14 pracovných dní odo dňa zrušenia objednávky. V súlade s § 1832 Občianskeho zákonníka upozorňuje predávajúci kupujúceho, že predávajúci nenesie náklady spojené s vrátením tovaru. 

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 • Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

  V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. 

 • Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

  Popri kúpnej cene má spotrebiteľ aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k spotrebiteľovi. Ak však zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

  Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s § 7 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa nemá najmä, v prípade zmlúv:

 • poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

 • dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. 
 • Tovar, u ktorého má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, a chce ho vrátiť, tento zašle späť najlepšie v jeho originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja, na vlastné náklady na adresu: MIROTOK s.r.o., predajňa eco-matrace.sk, Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava-Ružinov. Pokiaľ bude tovar vykazovať známky poškodenia, poníži predávajúci kúpnu cenu o náklady spojené s uvedením tovaru do bezchybného stavu.
 • V prípade využitia dopravy predávajúceho na spätné zásielky tovaru k výmene či vráteniu účtujeme poštovné 17 €/ks u komprimovaného matraca a 30 €/ks u nekomprimovaného matraca. Upozorňujeme, že v prípade vrátenia či výmeny musia byť matrace riadne zabalené, aby nedošlo k ich poškodeniu pri preprave.

 • V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaného predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Tovar bude späť zaslaný ako obyčajná zásielka. Dobierky nebudú prijaté!! Pri vrátení tovaru si môže spotrebiteľ zvoliť spôsob úhrady peňazí: prevodom na účet. Spôsob úhrady vrátane prípadného čísla účtu, kam majú byť peniaze zaslané uvedie kupujúci písomne ​​na liste priloženom k ​​zásielke alebo do mailu info@eco-matrace.sk. K zásielke bude priložený list obsahujúci správu spotrebiteľa o tom, že odstupuje od zmluvy v zákonom danej lehote a v požadovanom stave vracia nakúpený tovar.

 • Pri vrátení tovaru účtuje predávajúci spotrebiteľovi, ak zvolí spotrebiteľ úhradu sumy zloženkou, manipulačný poplatok 1 € (odpočíta sa z vrátenej sumy). V prípade platby prevodom na účet manipulačný poplatok nebude účtovaný. Predávajúci prepláca späť len cenu tovaru, nie zaplatené poštovné, ev.prepravné.

 • Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu eco-matrace.cz a právnym poriadkom platným v SR.5. Zrušenie objednávky predávajúcim


V prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena tovaru, prípadne údaje na webových stránkach sú nesprávne alebo nepresné má predávajúci právo zrušiť potvrdenú objednávku do 24 hodín od dňa potvrdenia objednávky. V takom prípade predávajúci kupujúceho kontaktuje prostredníctvom e-mailu a oznámi kupujúcemu zrušenie potvrdenej objednávky. V prípade, že bola uhradená časť alebo celá kúpna cena vyplývajúca z objednávky, bude táto kúpna cena, prípadne jej časť vrátená späť spôsobom, na ktorom sa obe strany dohodnú.


6. Dodanie tovaru


Objednaný tovar si vyzdvihne kupujúci na odbernom mieste v Bratislave alebo bude zaslaný prostredníctvom dopravcu na uvedené meno a adresu objednávateľa alebo bude dovezený zamestnancom predávajúceho. Podrobné možnosti a podmienky dodania tovaru sú uvedené v sekcii "Doprava a platba". Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať dopravcovi objednaný tovar najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade, alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 14 pracovných dní od obdržania objednávky, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania, alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.  7. Platobné podmienkyCeny tovaru sa riadia cenami uvedenými u objednaného tovaru na webových stránkach internetového obchodu www.eco-matrace.sk v okamihu odoslania objednávky kupujúcim. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, ktorými sú dopravné a dobierka a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. Kupujúci pri objednávke je povinný zvoliť konkrétny spôsob platby podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii košík a to platba vopred na účet alebo platba dobierkou - platba pri prevzatí tovaru od dopravcu alebo v hotovosti pri osobnom odbere. V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, je toto správanie kupujúceho považované za porušenie týchto obchodných podmienok a kúpnej zmluvy, pričom v takomto prípade má predávajúci nárok na úhradu nákladov za dopravu tovaru (tam aj späť).

Platba

 • na dobierku s navýšením kúpnej ceny
 • osobne v hotovosti po telefonickom alebo emailovom dohodnutí termínu s predávajúcim
 • platba prevodom vopred - možnosť uhradenia objednávky na základe vystavenej predfaktúry
 • online bankovým príkazom. Platobné podmienky a možnosti dodania sú popísané v sekcii "Doprava a platba".


8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


8.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy predajcom vykonávanou,

  2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

  3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

  4. tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.9. Ochrana osobných údajov

Vami poskytnuté údaje budú použité pre úkony spojené s vybavením objednávky
Na žiadosť zákazníka budú poskytnuté údaje vymazané a nebudú naďalej využívané
Vami poskytnuté údaje sú bezpečne uložené a zabezpečené proti zneužitiu
Som informovaný(á) o tom, že moje osobné údaje, tj. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, IČO a DIČ budú spracovateľom spracované pre účely plnenia kúpnej zmluvy. Spracovávané osobné údaje sú prístupné správcovi osobných údajov a spracovateľom, s ktorými je správca osobných údajov v obchodnom styku a ktorí tieto údaje potrebujú k naplneniu účelu plnenia zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy o predaji tovaru a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Po splnení účelu spracúvania Predávajúci zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

10. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

10.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

10.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

10.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

10.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

10.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 10.1. až 10.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 10.4. až 10.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

10.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

10.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

10.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

10.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 10.1. až 10.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

10.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe
b) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

10.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 10.12 písm. a) a b) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

10.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 10.1. až 10.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 10.4. až 10.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

10.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

10.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

10.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.18. Záruka sa nevzťahuje na vady na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

10.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
j) ak vada tovaru vznikla nesprávnym používaním a nedodržaním pokynov, viď dokument – Dôležité pokyny, údržba a bežné opotrebenie tovaru. Bežné opotrebenie tovaru nie je vadou tovaru. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.12 týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

10.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

10.22. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo emailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

10.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

10.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

10.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

10.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 10.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom: a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo b) predávajúci vadný tovar vymení.

10.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 10.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

10.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 10.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom: a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar

10.29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 10.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

10.30. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

10.31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

10.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 10.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

10.33. Ustanovenia čl. 10 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

Upozorňujeme, že uvedené obrázky na našom e-shope sú len ilustračné, farby pien sa v skutočnosti líšia.

Záruka sa nevzťahuje na:
vady tovaru, na ktoré bola poskytnutá zľava
bežné opotrebovanie (zmenu farby použitých materiálov, ktorá môže byť spôsobená atmosférickými vplyvmi, opotrebovaním alebo žmolkovanie poťahu matraca a čiastočné zmäknutie použitých materiálov)
vady spôsobené pri doprave tovaru dopravným prostriedkom zákazníka
vady spôsobené nevhodným skladovaním, nesprávne vykonanou montážou, nevhodným uložením, opravou, údržbou alebo nesprávnym používaním tovaru
drobné odchýlky poťahových látok vo farebnom tóne oproti vzorke látky
preležaniu, ktoré nepresahuje 13% z celkovej výšky matraca podľa STN 91 1004
poškodenie tovaru živlami
lamelové rošty sú štandardne dodávané o 4 cm kratšie a o 1 cm užšie
tolerancia rozmeru (dĺžka, šírka) je +/- 1 cm
pri reklamácii nábytku možno reklamovať len diel, ktorý je poškodený alebo chybný, nie celý diel nábytku / postele /
matrace nesmú byť na reklamáciu poslané znečistené, prehnuté ani zrolované, musia byť riadne zabalené a zalepené v igelite (nie v strečovej fólii) tak, aby nedošlo prepravou k zašpineniu alebo inému poškodeniu reklamovaného tovaru.
Pri výrobe atypických rozmerov matraca, môže byť matrac zlepený alebo dolepený z viacerých kusov-toto nie je dôvodom na reklamáciu alebo vrátenie tovaru.

U penových matracov sú povolené nasledovné zmeny:

a) strata výšky po dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385 - max.15%
b) zmena tvrdosti po dynamickom namáhaní podľa STN EN ISO 3385 - max.40%
Prípustná tolerancia tvrdosti polyuretánového jadra matraca (odporu protistlačenia v kPa) podľa ČSN EN ISO 3386-1 je +/- 15%
Výrobná tolerancia matracov je +/- 1% u dĺžky a šírky a +/- 8% u výšky matraca.
Oprávnená reklamácia bude riešená vo väčšine prípadov výmenou tovaru za nový (výnimkou môže byť reklamácia vymeniteľných dielov, kedy je možné dodať iba časť tovaru). Reklamácia bude zahájená dňom fyzického prijatia reklamačného protokolu a kópie dokladu o kúpe, nie dňom fyzického prijatia reklamovaného tovaru, ale predajca je povinný dodať reklamovaný tovar späť výrobcovi a to spoločne s kópiou reklamačného protokolu najneskôr do 30 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom doporučených listových zásielok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením znenia VOP po zmenách na internetovej stránke https://eco-matrace.sk.

Tieto VOP sú platné od 01.10.2021 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu.